Мед в Аюрведе

Аштанга Хридайам Су.5.51б-54

cak?u?ya? chedi t??-?le?ma-vi?a-hidhm?sra-pitta-nut || 51 || meha-ku??ha-k?mi-cchardi-?v?sa-k?s?tis?ra-jit | vra?a-?odhana-sa?dh?na-ropa?a? v?tala? madhu || 52 || r?k?a? ka??ya-madhura? tat-tuly? madhu-?arkar? | u??am u???rtam u??e ca yukta? co??air nihanti tat || 53 || pracchardane nir?he ca madh???a? na niv?ryate | a-labdha-p?kam ??v eva tayor yasm?n nivartate || 54 ||

Мёд хвалят за . . . → Read More: Мед в Аюрведе